Poszukiwany BIBLIOTEKARZ

09.05.2024

Poszukiwany BIBLIOTEKARZ

Poszukiwany BIBLIOTEKARZ
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku ogłasza otwarty nabór na stanowisko MŁODSZY BIBLIOTEKARZ.

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

ogłasza otwarty nabór na stanowisko

 MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

 1.  Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe

 • Znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym

 • Gotowość do realizacji projektów prowadzonych przez Bibliotekę

 • Predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej

 • Biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office

 • Zaangażowanie w powierzone zadania

 • Dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe:

 • Kierunek, profil wykształcenia: preferowane kierunki humanistyczne i bibliotekoznawstwo

 • Umiejętność prowadzenia profili w mediach społecznościowych

 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie komunikatywnym

 • Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych

3. Predyspozycje osobowościowe:

 • Otwartość na zmiany, zaangażowanie

 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność

 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista

 • Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole

 • Duża motywacja do pracy

 • Odporność na stres

4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 • Rzetelna i pełna obsługa użytkownika biblioteki

 • Dbałość o dobry wizerunek i promocję Biblioteki w środowisku

 • Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach szkolenia

 • Efektywne wykorzystanie czasu pracy na realizację przydzielonych zadań

 • Uczestniczenie w pracach w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów

 • Współudział w prowadzeniu działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej

 • Uczestniczenie w programach i projektach organizowanych przez Miejską Bibliotekę w Słupsku

 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji bibliotecznej

 • Zgodnie z obowiązującymi planami biblioteki wykonywanie czynności wynikających z doraźnych potrzeb placówki

 • Wykonywanie poleceń i zadań służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem, wydanych przez bezpośredniego przełożonego, przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy

5. Informacja dodatkowa:

 • Rodzaj zawieranej umowy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia  na czas nieokreślony

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 • Termin składania dokumentów: 09.05.2024 r. - 31.05.2024 r.

 • Termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2024 r.

 • Wynagrodzenie brutto : 4.300,00 + dodatek stażowy (udokumentowany stosownymi dokumentami)

 • Miejsce składania dokumentów:

- osobiście: Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku ul Grodzka 3

- elektronicznie: sekretariat@mbp.slupsk.pl

 6. Wymagane dokumenty

 • Curriculum vitae.

 • Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku z siedzibą przy ul. Grodzkiej 3, 76-200 Słupsk.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Piątak z Kancelarii Prawno-Podatkowej Piątak i Wspólnicy sp.k w Ustce, z którym można kontaktować się e-mailowo: iod@mbp.slupsk.pl.

 3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 5. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy - podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
  Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w pkt 4, można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 7. Dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną i prawną, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

 8. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do dnia zakończenia procesu rekrutacji. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. Aplikacji nie odsyłamy.

 9. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

 11. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.