Głównym celem projektu było podniesienie standardu czterech filii bibliotecznych MBP, poprzez doposażenie w nowy sprzęt komputerowy.

Zakup sprzętu umożliwił uzupełnianie opisów katalogowych poprzez wprowadzanie sygnatur w sposób umożliwiający przedstawianie rzeczywistego stanu zasobów.  Efektami projektu objęto mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego oraz z użytkowników biblioteki on-line. Realizacja projektu umożliwiła ponadto poszerzanie usługi w ramach ujednoliconej karty bibliotecznej poprzez lepsze wykorzystanie technologii komunikacji z użytkownikiem, usprawniła obsługę czytelnika i podniosła standard biblioteki.  Projekt dofinansowany był ze środków Instytutu Książki w Warszawie w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek w wys. 20 000 zł.

 

Ideą projektu jest tworzenie przyjaznej przestrzeni do dzielenia się muzycznymi pasjami. Działania obejmują m.in. słuchanie muzyki, spotkania z ekspertami różnych gatunków muzycznych, wystawy sprzętu grającego, płyt winylowych i plakatów, rozmowy, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Czytaj więcej...

Projekt niefinansowy polegał na organizacji cyklu przedsięwzięć dotyczących wielokulturowości i mniejszości zamieszkujących miasto Słupsk oraz 4 gminy partnerskie z regionu. 

Czytaj więcej...

Projekt zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci w okresie wakacji letnich. Jego celem było ukształtowanie postaw i zainteresowań czytelniczych poprzez promocję czytelnictwa i zabaw opartych na tekście literackim.

Czytaj więcej...

Projekt obejmował organizację cyklu zajęć bibliotecznych, plastycznych i literackich z elementami profilaktyki. Zrealizowany został na filiach bibliotecznych, a jego odbiorcami były dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (np. bezrobocie rodziców, uzależnienia, niski status materialny).

Czytaj więcej...

Zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego osobom niepełnosprawnym dostęp do oferty kulturalnej. W ramach projektu zakupiono odtwarzacze lektorskie „Czytak” i komputer udźwiękowiony syntezą mowy, przystosowany do obsługi przez osoby niewidome. Odbiorcami projektu byli niepełnosprawni użytkownicy biblioteki.

Czytaj więcej...

1.       Projekt edukacyjny dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu odkrywania historii pomorskich osadników przybyłych na ziemie pomorskie po II wojnie światowej

Czytaj więcej...

Zakup nowości wydawniczych – m.in. książek, płyt CD, dokumentów kartograficznych, książek mówionych. Adresatem byli wszyscy użytkownicy biblioteki. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Biblioteki Narodowej w Warszawie w wys. 60 000 zł, wkład własny stanowiła kwota 23 626,51 zł. W ramach projektu zakupiono m.in. 3 461 książek.

To cykl spotkań i zajęć plastycznych związanych z kulturą i tradycjami Rosji z elementami języka rosyjskiego oraz zajęcia z rękodzieła rosyjskiego. W ramach projektu zorganizowano wystawę prac konkursowych oraz pokazy rosyjskich filmów animowanych dla dzieci.

Czytaj więcej...