HISTORIA GMACHU

Najdawniejsza wzmianka o kościele św. Mikołaja pochodzi z 1276 roku. W 1281 r. przy kościele został założony klasztor Norbertanek. Budynek przylegał do kościoła w miejscu obecnego pawilonu (mieści się tu Oddział Dla Dzieci i Młodzieży). W 1665 roku w czasie wielkiego pożaru miasta kościół i klasztor uległy poważnemu zniszczeniu. Odbudowę klasztoru podjęto w 1673 roku, ruina kościoła zaś przetrwała do lat 30-tych XVIII w. W 1733 r. kościół został odnowiony staraniem pułkownika Stedinga. W 1740 r. zaczął ponownie podupadać, w związku z czym został zamieniony na magazyn i wozownię. Od tego czasu kościół przestał pełnić funkcję religijną. W latach 1759/60 stacjonujące w Słupsku wojska rosyjskie używały go jako cerkwi prawosławnej ale także jako miejsca swego zakwaterowania. W 11 lat później stanowił już silnie zniszczoną ruinę. Dla uratowania go rada miejska postanowiła adaptować budynek na potrzeby szkoły dla ubogich. Oddanie szkole opuszczonego gmachu w 1771 r. i jego odbudowa w 1772 r. zdecydowanie polepszyło stan gmachu. Kolejna przebudowa w 1819 r. związana była z przystosowaniem go dla potrzeb szkoły elementarnej. Przebudowa XIX-wieczna, w duchu neogotyku, miała na celu nadanie kościołowi jego tradycyjnego średniowiecznego charakteru. W 1926 roku mieściła się tu szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz kilka klas gimnazjum żeńskiego. Na początku XX wieku rozbudowano klasztor żeński szlachetnych panien. Zniszczenie miasta w czasie działań wojennych w 1945 r. dotknęło zespół kościelno- klasztorny. Wypaliło się wnętrze kościoła, pozostały mury z wieżą. Przyległy budynek klasztorny popadł w ruinę. W 1961 r. Pracownia Konserwacji Zabytków w Poznaniu wykonała dokumentację historyczną, mającą na celu odbudowę i umieszczenie w gmachu zbiorów bibliotek miejskiej i powiatowej. W 1965 roku w ruinach kościoła rozpoczęto prace ziemne. Budynek zaadaptowano na potrzeby biblioteczne. Uroczyste otwarcie biblioteki w nowym gmachu przy ul. Grodzkiej 3 nastąpiło 10 września 1971 r. Z tej okazji wybity został pamiątkowy medal i nadano bibliotece imię Marii Dąbrowskiej.

 

KALENDARIUM 

1903
Kroniki miasta odnotowały początek działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (Stadtbücherei). Siedzibą biblioteki stała się przybudówka przy Szkole Gimnazjalnej przy Wollmarkstrasse 15 a (obecnie ul. Deotymy).

Zbiór książek liczył 680 woluminów.
Pierwszymi dyrektorami byli Martin Thilo i Gustaw Schmidt.

1904
Zakończył się proces tworzenia biblioteki wędrownej (obwoźnej).Tytuły do 19 zestawów (po 50 wol. każdy) najczęściej wybierał landrat (wójt), rozprowadzaniem książek we wsiach zajmowało się duchowieństwo parafialne. Na tej bazie powstała później biblioteka powiatowa.
 

1926
Oskar Eulitz w niemieckiej monografii Słupska „Stolp (Pommern)” wylicza zbiory miejskiej biblioteki na 8 tysięcy książek. Podkreśla aktywną rolę biblioteki w upowszechnianiu czytelnictwa. Podnosi rangę wypożyczalni międzybibliotecznej. Za wypożyczenie zbiorów pobierano opłatę w wysokości 5 fenigów za wolumin.

1935
Zakończono przeprowadzkę Biblioteki do gmachu przy zbiegu Goldstrasse i Bismarckplatz (po wojnie Popławskiego, obecnie al. Sienkiewicza 18). Budynek należał do wyróżniających się w mieście. Eklektyczną fasadę budynku zdobiły motywy roślinne oraz gzymsy wykonane w tynku na osnowie ceglanej. Wejście wieńczył półkolisty łęk dekoracyjny, gzyms i kartusz.

1945
Do 1 lipca Biblioteka znajdowała się w rękach niemieckich. Księgozbiór został częściowo rozkradziony, lokal zdemolowany.

2 lipca bibliotekę przejęły władze polskie. Pierwszym kierownikiem został Zbigniew Ogonowski.
5 sierpnia Burmistrz Miasta podpisał regulamin biblioteki.
15 września Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła działalność.
Księgozbiór w języku polskim liczył ok. 500 książek.

1946
W styczniu przeprowadzono inwentaryzację. Księgozbiór poniemiecki liczył 18 186 woluminów w tym 150 starodruków. Znakomitą część wartościowych zbiorów przekazano do bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w kraju. Biblię Lutra z 1558 roku wywieziono w nieznane miejsce. W zbiorach pozostały nieliczne „pomorzana”, zbiór klasyków niemieckich drukowanych gotykiem. Wydzielono książki tzw. propagandowe w języku niemieckim. Także i one przepadły.

11 marca uruchomiono introligatornię, która wykonywała usługi na rzecz mieszkańców Słupska. Pierwszym pracownikiem introligatorni była Anna Palenko. Rozpoczęto gromadzenie zbiorów w języku polskim, w czym pomógł Dekret o bibliotekach z dnia 9.04.1946 roku.

1947
Księgozbiór polski wzrósł do 5337 woluminów. Zbiory wzbogacił depozyt z prywatnej biblioteki słupszczanki Zofii Maksymowicz. Prenumerowano prasę w ilości 14 tytułów.

1949
Uruchomiono Filię nr 1, pierwszą filię w mieście.

1950
Kierownikiem MBP zostaje Janina Salcewicz.

W marcu bibliotekę przeniesiono na parter Ratusza przy Placu Zwycięstwa. Zakładano, że będzie to lokalizacja tymczasowa, niestety dopiero w 1970 roku Biblioteka zmieniła swój adres.
1 września mianowano nowego kierownika - Eugenię Łempicką.

1950-52
Rozpoczęły działalność 3 filie miejskie: Filia 2 przy ul Wolności, Filia nr 3 dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury, Filia nr 4 z siedzibą w hotelu robotniczym Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przy ul. Grottgera.

1955
Księgozbiór wzrósł do 32 439 wol.

1957

1 maja Biblioteka udostępniła mieszkańcom miasta Czytelnię Główną z 16 miejscami, w której można było w dużo większym zakresie korzystać z prasy na miejscu. Biblioteka rozwija działalność kulturalno-oświatową.
Z inicjatywy społecznej powołano Koło Przyjaciół Biblioteki. Na jego czele stanęła Stefania Kalińska. Koło zbierało składki, za które kupowano nowości książkowe dla biblioteki, wydrukowano ekslibris, podejmowano wiele akcji na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
Najbardziej aktywne członkinie Koła: Maria Mertkowa, Barbara Major, Krystyna Marczyk, Zofia Szkulnik. Koło działało do wczesnych lat 90-tych, prowadziło kronikę działalności Biblioteki.

 1958-59
Kierownikami kolejno zostają: Zofia Ziółkowska i Jadwiga Tomaszewicz.

 1959
1 czerwca rozpoczyna działalność Filia nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta, Filia nr 4 z ul. Grottgera przeniesiona zostaje na ul. Kadłubka.

 1963
1 października kierownictwo MBP obejmuje Henryk Jakubiec.

Z funduszy Koła Przyjaciół Biblioteki zakupiono pierwszy telewizor do biblioteki.

 1964
1 kwietnia szefową MBP zostaje mianowana Mirosława Mirecka. Biblioteka wchodzi w okres pomyślniejszych zmian. Unowocześniono Czytelnię, zakupiono regały. Placówka otrzymała nowe maszyny do pisania, aparaty radiowe itp. Rozpoczynają się prace modernizacyjno-adaptacyjne zniszczonego zabytkowego obiektu Kościoła św. Mikołaja przy ul. Grodzkiej na siedzibę Biblioteki Miejskiej.

Za kierownictwa M. Mireckiej biblioteka stała się centrum kulturalnym miasta. Do biblioteki zapraszano znanych pisarzy z całej Polski.
Gościli w Słupsku m.in.: Stanisław Dygat, Karol Bunsch, Jerzy Putrament, Wojciech Żukrowski, Jan Gerhard, Maria Szypowska, Adrianna Szymańska, Krystyna Siesicka, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Michał Sprusiński, Marian Brandys, Kazimierz Brandys, Marian Bielicki, Zbigniew Bieńkowski oraz wielu artystów i dziennikarzy.

 1966
Powstał Dział Sztuki, w którym gromadzono reprodukcje malarstwa i albumy.

1968
Zainicjowano imprezę literacką pn. „Październik Literacki”, która miała na celu promocję twórczości pisarzy zamieszkujących w woj. koszalińskim.

1969
W Fabryce Maszyn Rolniczych uruchomiono Filię nr 6.

1970
W lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” na Osiedlu Nad Słupią przy ulicy Garncarskiej otwarto Filię nr 7. Przełomowy rok dla bibliotekarstwa słupskiego: dobiegają końca prace adaptacyjne nowego lokalu dla biblioteki,

23 grudnia Uchwałą Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej nastąpiło połączenie bibliotek miejskiej z powiatową w jedną wspólną placówkę, na III p. czasowo ulokowano zbiory Biblioteki Pedagogicznej.
Kierownikiem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej został Marian Szkudlarek.

1971
10 września uroczyście otwarto bibliotekę.

11 września odbyła się sesja popularnonaukowa w trakcie, której Bibliotece nadano imię Marii Dąbrowskiej. W sesji uczestniczyła siostrzenica pisarki Danuta Kelch. Referaty wygłosili: Michał Sprusiński i Władysław Terlecki. Dorobek bibliotek ziemi słupskiej przedstawiła dotychczasowa kierowniczka Powiatowej Biblioteki Anna Paluch. W Czytelni stanęło popiersie patronki autorstwa Anny Knihinickiej. Popiersie i pamiątkowy medal ufundowało Koło Przyjaciół biblioteki. Połączenie bibliotek przyniosło istotne zmiany w statucie organizacyjnym, działalności merytorycznej i kadrowej.
Z usług biblioteki korzystało 16,8 % mieszkańców Słupska. Dotychczasowa Filia nr 3 przekształcona została w Oddział Młodzieżowy (dla czytelników do lat 18) w nowo wybudowanym pawilonie przy gmachu biblioteki centralnej.

1973
Kierownikiem MiPBP został Tadeusz Matyjaszek.

1974
Słupska Biblioteka otrzymała w darze od Jerzego Waldorffa zbiór książek o tematyce muzycznej.

1975
1 czerwca w związku z reformą administracyjną kraju Słupsk stał się miastem wojewódzkim.

26 czerwca Bibliotece nadano status Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dyrektorem został Marian Szkudlarek, a zastępcą Tadeusz Matyjaszek.

1976
W styczniu uchwalono nowy statut tworzący podstawę działania WiMBP, Biblioteka objęła swoim działaniem 90 placówek bibliotecznych w województwie słupskim.

Ogłoszono Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Gryfa Słupskiego”. Warunkiem uczestnictwa było podejmowanie tematyki związanej z Pomorzem Środkowym.

1977
Zorganizowano w Ustce imprezę literacką pn. „Rozmowy o literaturze”. Odbyły się 3 edycje imprezy w latach 1977-1979. Celem była wymiana opinii twórców i krytyków literackich z całej Polski oraz integracja środowisk literackich.

1978
Na osiedlu Piastów przy ul. Braci Gierymskich otwarto Filię nr 8. Trzon księgozbioru stanowiły książki popularnonaukowe i naukowe z dziedzin technicznych, medycznych i rolnictwa, przejęte z Centrali przy ul. Grodzkiej.

1979
Powstał program rozwoju informacji, rozszerzono zakres kartoteki regionalnej na całe województwo słupskie.

Na słupskim osiedlu Zatorze w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” rozpoczęła działalność Filia nr 3 dla dzieci i młodzieży.

1982
1 stycznia na miejsce zmarłego w listopadzie 1981 r. dyrektora Mariana Szkudlarka, powołano Tadeusza Matyjaszka, a na jego zastępcę Jadwigę Pietraszek - dotychczasowego kierownika Działu Udostępniania.

Utworzono komórkę dokumentów życia społecznego mającą na celu archiwizowanie dokumentów życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego województwa.

1983
W Słupsku liczącym 90 197 mieszkańców czynnych było 7 bibliotek publicznych: Centrala przy Grodzkiej i 6 filii bibliotecznych.

W Oddziale Dla Dzieci i Młodzieży powstała Galeria Malarstwa Dziecięcego.

1985
Sytuacja lokalowa sieci bibliotek publicznych uległa zdecydowanej poprawie. Na osiedlu Budowniczych Polski Ludowej (obecnie Niepodległości) otwarto Filię nr 6 z wypożyczalnią dla dorosłych i oddziałem dla dzieci i młodzieży, w hotelu robotniczym Fabryki Maszyn Rolniczych powstała Filia Nr 10, zmodernizowano Filię nr 1 przy ul. P. Findera (obecnie Armii Krajowej).

1986
Uruchomiono Filię nr 11 na osiedlu Westerplatte, w której urządzono wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci i młodzieży.

W grudniu nastąpiło otwarcie Filii Muzycznej (nr 9) w Młodzieżowym Centrum Kultury przy Alei 3 Maja. Znalazły się tutaj zbiory audiowizualne gromadzone przez bibliotekę od lat: płyty, taśmy, „książka mówiona”, czasopisma muzyczne, niewielki zbiór książek o tematyce muzycznej.

1987
Zorganizowano ryczałtowy punkt Filii nr 6 w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” przy ul. Herbsta.

Pracownice Biblioteki rozpoczęły współpracę z lokalnymi czasopismami. Rubrykę „Słupskie who is who” w Informatorze Kulturalnym „Gryf” redagowała Alicja Świetlicka, recenzje książkowe Elżbiety Wisławskiej ukazywały się w „Gryfie” i w „Zbliżeniach”. Rubrykę „Różowy Smok” wspólnie z dziećmi redagowała Jolanta Saweryn z Działu Młodzieżowego.

1988
W wyniku przeobrażeń ustrojowych w kraju również biblioteki stanęły przed nowymi zadaniami. Kondycja bibliotek uzależniona została od możliwości finansowych gmin (Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8.03.1990).W Słupsku liczącym 106 548 mieszkańców czynnych było 12 placówek bibliotecznych.

W grudniu do większego lokalu przy ulicy Garncarskiej została przeniesiona Filia nr 7.
Rozpoczęto komputeryzację biblioteki. Zorganizowano kurs stopnia podstawowego z zakresu znajomości komputera. Przy pomocy „pracowników interwencyjnych” rozpoczęto wprowadzanie kartkowego katalogu biblioteki do bazy komputerowej w programie MAK.
Zlikwidowano Filię Muzyczną w Młodzieżowym Centrum Kultury. Zbiory przeniesiono do centrali przy ul. Grodzkiej, tworząc Oddział Muzyczny.
Punkt biblioteczny przy ul. Herbsta na Osiedlu Niepodległości przekształcono w Filię nr 4.
Postanowiono zmienić formułę konkursu „O Laur Gryfa Słupskiego”. Od tego roku hasło konkursu brzmiało „Pisarze o swoim regionie”.

1993
Zlikwidowano filię nr 10 w „Famarolu”.

Rozpoczęto prace nad instalacją sieci Novel 3.11, która połączyła komputery pracujące w bibliotece.
W związku z trudną sytuacją finansową w sukurs bibliotece z darami książkowymi przychodzą: czytelnicy, księgarnie, oddział słupski Związku Literatów Polskich, Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, „Polska wieś 2000”, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”. WiMBP przekazała w darze książki w języku polskim bibliotece zakładu karnego w Hamburgu oraz środowiskom polonijnym na Ukrainie ze swoich zasobów magazynowych (książki wieloegzemplarzowe).
Zagrożenie podziałem Biblioteki na placówkę wojewódzką i miejską spowodowane nieporozumieniami na linii urzędów miejskiego i wojewódzkiego. Kampania zainspirowana przez bibliotekarzy przyniosła pozytywne rezultaty. Konflikt zażegnano. Bibliotece przyznano środki na finansowanie filii miejskich, oraz zwiększono dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

1995
50 rocznica powstania biblioteki publicznej w Słupsku po wojnie. Z tej okazji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wspólnie z WiMBP wydało monografię „Biblioteki publiczne na ziemi słupskiej” autorstwa Elżbiety Wisławskiej.

Zakończono wprowadzanie katalogu do bazy komputerowej.
Przeprowadzono remont kapitalny Filii nr 8. Uruchomiono osobne wejście do biblioteki.
Katastrofalny brak funduszy. Zakupiono jedynie 1 300 pozycji książkowych do wszystkich placówek.
Zorganizowano wystawę „Skarby ziem polskich” (minerały) z eksponatami z Uniwersytetu Wrocławskiego i z prywatnej kolekcji. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. W ciągu miesiąca odwiedziło ją 8 tys. osób.

1996
13 stycznia artykuł w „Głosie Słupskim” pt. „Biblioteki na kłódkę ?” rozpoczął serię publikacji o trudnej sytuacji finansowej WiMBP.

15 kwietnia w Teatrze Lalki „Tęcza” odbył się przegląd szkolnych teatrzyków amatorskich zorganizowany przy współudziale Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży słupskiej biblioteki.
Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego zorganizowano sesję ph. „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”, w której udział wziął wnuk pisarza Juliusz Sienkiewicz.
WiMBP wraz z Zarządem Okręgu SBP zainicjowały wydawanie poradników bio-bibliograficznych pt. „Sylwetki pisarzy słupskich”. Pierwszy poradnik poświecono twórczości Andrzeja Turczyńskiego. Autorką wszystkich (14-tu) jest Alicja Świetlicka.

1998
Sesja popularnonaukowa pt. „Życie i twórczość Adama Mickiewicza” z okazji Roku Mickiewiczowskiego. We wszystkich placówkach odbyły się imprezy związane z twórczością poety.

Zorganizowano w Oddziale Dla Dzieci i Młodzieży wystawę sprowadzoną z Duńskiego Instytutu Kultury w Gdyni pt. „Świat wrażeń i przeżyć”.
Odbyły się promocje książek: Andrzeja Turczyńskiego pt. „Spalone ogrody rozkoszy” oraz Joanny Szczepankiewicz-Battek i Marka Battka pt. „Słownik nazewnictwa krajoznawczego.
WiMBP wspólnie z SBP wzięła udział w konkursie ogólnopolskim „O gęsie pióro Mikołaja Reja”.
W ramach współpracy z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz Ligą Ochrony Przyrody zainaugurowano w Filii nr 8 przy ul. Braci Gierymskich cykl corocznych imprez pn. „Dzień Słupskiego Krajobrazu”. Głównym inicjatorem był dr Józef Cieplik - znany słupski regionalista i przyrodnik.

1999
W wyniku reformy administracyjnej kraju biblioteka straciła status biblioteki wojewódzkiej i po przejęciu przez samorząd miejski stała się Miejską Biblioteką Publiczną. Sieć placówek w mieście tworzyły: biblioteka centralna i 9 filii. Zlikwidowano Dział Instrukcyjno-Metodyczny.

Biblioteka uzyskała stałe łącze z internetem.
Z Działu Informacyjno-Bibliograficznego wyodrębniono Informatorium, w którym udostępniono czytelnikom 4 komputery z katalogiem bibliotecznym i dostępem do internetu.
Okręg Słupski SBP wydał „Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego” autorstwa E. Wisławskiej i A. Świetlickiej.
10 marca odbyła się promocja książki Czesława Kuriaty (z Koszalina) pt. „Zorze archangielskie”.
W maju przy Oddziale Muzycznym powstał Klub Dobrej Płyty.
Wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych zorganizowano w gmachu biblioteki pokaz współczesnej rzeźby, malarstwa i instalacji artystów z Hamburga.
W październiku odbyła się sesja z okazji 190 rocznicy urodzin i 150 rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego, natomiast w grudniu sesja poświęcona patronce MBP Marii Dąbrowskiej z okazji 110 rocznicy urodzin pisarki.
W bibliotece odbyło się spotkanie władz miasta z członkami zespołu wokalnego „Wiarusy”, w trakcie którego przekazano dyrektorowi MBP kroniki dokumentujące działalność zespołu w latach 1968-1988.

2000
Z okazji Roku Reymontowskiego zorganizowano sesję literacką poświęconą Władysławowi Reymontowi.

Odbyła się sesja literacka z okazji 20 rocznicy śmierci Jarosława Iwaszkiewicza.
Od 1 lutego MBP skomputeryzowała system wypożyczania książek w Wypożyczalni Centralnej. Karty czytelnicze zostały zastąpione zakodowanymi identyfikatorami.
Wydano Informator „Słupskie Instytucje Kulturalne”.
MBP ogłosiła plebiscyt na najwybitniejsze książki wszechczasów. Najwięcej głosów słupszczanie oddali na „Biblię”, „Imię róży” Umberto Eco i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
W czerwcu do słupskiego Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży dotarła krążąca po kraju wystawa ph. „Fiknijmy koziołka” przedstawiająca ilustracje znanych ilustratorów książek do przygód sławnego Koziołka Matołka. Pomysłodawczynią wystawy była wielka przyjaciółka słupskiego grodu - poznańska poetka Emilia Waśniowska.
W czerwcu Andrzej Turczyński promował w MBP swoją najnowszą książkę „Lustro weneckie” wydaną przez Zarząd Okręgu SBP w Słupsku.
Od lipca do listopada trwał remont kapitalny gmachu MBP przy ul. Grodzkiej. Prace remontowe w dużej części sfinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
11 sierpnia o godz. 700 rano niespodziewanie runął pomnik przyrody wspaniały, dorodny kasztanowiec rosnący przed biblioteką.
We wrześniu przekazano 800 egz. książek do bibliotek na Białorusi.
Na koniec roku 2000 poza biblioteką centralną działało 9 filii, księgozbiór ogółem liczył 270 923 wol., zarejestrowano 27 375 czytelników.

2001
Zlikwidowano Filię nr 4 przy ul. Herbsta ze względu na złe warunki lokalowe. Na bazie jej księgozbioru poszerzono działalność Filii nr 3 przy Zygmunta Augusta, którą przekształcono w filię dla dorosłych z wydzielonym oddziałem dla dzieci i młodzieży na zwiększonej o 100 m2 powierzchni (obecnie 161 m2).

Początek dobrze zapowiadających się wakacji zakłóciło oberwanie chmury nad miastem (9 lipca). Dotkliwie ucierpiała Filia nr 8 - zniszczone zostały podłogi i część mebli, udało się uratować książki. Na pomoc filii ruszyli wszyscy pracownicy.
Z udziałem Doroty Terakowskiej odbyła się w Oddziale Dla Dzieci i Młodzieży promocja jej książki pt. „Poczwarka”.
Przypadającą we wrześniu jubileuszową uroczystość 30-lecia Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży połączono z otwarciem wystawy pokonkursowej pt. „Exlibris Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży”.
24 października w Kancelarii Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Jadwiga Pietraszek - zastępca dyrektora MBP.
„Życie i twórczość Krzysztofa K. Baczyńskiego” to temat kolejnej sesji literackiej zorganizowanej w listopadzie z okazji 80 rocznicy urodzin poety.
W Filii nr 8 otwarto wystawę poświęconą Karen Blixen z materiałów wypożyczonych z Instytutu Kultury Duńskiej w Warszawie.

2002
W lutym zostaje uruchomiona strona internetowa MBP.

W maju odbyła się promocja książki „Baśnie regionu słupskiego” Jolanty Nitkowskiej-Węglarz. W czasie imprezy dyrektor Tadeusz Matyjaszek wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na legendę o Słupsku zorganizowanego przez MBP w 2001 roku.
W czerwcu odbyło się sympozjum pt. „Mała ojczyzna w piśmiennictwie regionalnym” zorganizowane wspólnie z Kołem Miłośników Regionu i Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
MBP w Słupsku, na mocy porozumienia zawartego 22.07.2002 r., pomiędzy gminą miejską Słupsk, a powiatem słupskim objęła opieką merytoryczną biblioteki w powiecie.
We wrześniu w Oddziale Dla Dzieci i Młodzieży zainaugurowano „Europejski Dzień bez samochodu”.
11 września wspólnie z Oddziałem SBP zorganizowano sesję naukową pt. „Do czego potrzebny jest nam regionalizm”.
W październiku z Oświęcimia do Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży została sprowadzona wystawa ph. „Co robi Butenko?” przedstawiająca prace znanego grafika i ilustratora książek Bohdana Butenki.
W listopadzie odbyła się sesja literacka z okazji 110 rocznicy urodzin Kazimiery Iłłakowiczówny.
W październiku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i literackiego zorganizowanego we współpracy z Teatrem Lalki „Tęcza” ph. „Księga dżungli”.
Po czterdziestu latach pracy zawodowej na zasłużoną emeryturę odeszła zastępca dyrektora MBP Jadwiga Pietraszek. Za szczególne zasługi otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Słupska.

2003
Zabytkowa wieża gmachu biblioteki poddana została pracom konserwatorskim.

W lutym zorganizowano promocję najnowszej książki Mariana Majkowskiego „Z pustek w świat”.
Seminarium z okazji 50-lecia działalności Ligi Ochrony Przyrody na ziemi słupskiej zorganizowano w marcu w Filii nr 8. Wybitny działacz LOP dr Józef Cieplik wręczył odznaczenia najbardziej zasłużonym członkom i sympatykom.
W czerwcu odbyła się promocja książki Alicji Świetlickiej i Elżbiety Wisławskiej pt. „Znani Słupszczanie” wydanej wspólnie z Oddziałem SBP.
W maju zainicjowano akcję ph. „Książka za złotówkę”. Słupska biblioteka umożliwiła czytelnikom zakup książek z bibliotecznego magazynu, w którym znajdują się pozycje wieloegzemplarzowe - za przysłowiową złotówkę.
18 listopada biblioteka obchodziła 100-lecie swego istnienia. W związku z tym zorganizowano w Ratuszu Miejskim, pod patronatem Prezydenta Miasta Macieja Kobylińskiego, konferencję poświęconą historii i teraźniejszości biblioteki. Biblioteka otrzymała medal „Bibliotheca Magna Perennisque” (w uznaniu wielkich zasług), a zasłużeni bibliotekarze odznaczenia i nagrody.
W Informatorium powstał punkt informacji o wydawnictwach Unii Europejskiej.
Bibliotekę odwiedziła Isabella Selheim z Niemiec, dawna mieszkanka Słupska, która przekazała cenne materiały archiwalne dotyczące historii gmachu MBP.
W ramach działalności wydawniczej ukazały się dwa poradniki bio-bibliograficzne („Andrzej Turczyński” i „Jolanta Nitkowska-Węglarz”) oraz VI tom „Materiałów do poznania regionalizmu słupskiego”, w którym znalazły się materiały z konferencji regionalnej zorganizowanej przez MBP”.

2004
W październiku zainaugurowano cykl prelekcji i spotkań z pisarzami, naukowcami, dziennikarzami i regionalistami pn. „Słupskie konfrontacje”, które zakończono sesją popularnonaukową w listopadzie.

We wrześniu odbyła się konferencja z okazji 40-lecia Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego zorganizowana przez STSK przy współpracy z MBP. Konferencji towarzyszyła wystawa dorobku towarzystwa.
W ramach promocji twórczości osób niepełnosprawnych, swoje prace zaprezentował niewidomy twórca Witold Orzech ph. „Baśniowy świat Witolda Orzecha”. Inspiracją do prac wykonanych z zapałek była literatura piękna. Zorganizowano również cykl spotkań zatytułowanych „Książka twórczą inspiracją” mających na celu przełamywanie barier w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Ukazała się wydana wspólnie z Oddziałem SBP publikacja pt. „100 lat Biblioteki Miejskiej w Słupsku 1903-2003” - materiały z konferencji jubileuszowej pod red. pracowników biblioteki.

2005
Dyrektor Tadeusz Matyjaszek został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

MBP otrzymała poważnie zmniejszony budżet, co bardzo ograniczyło jej działalność.
Stała współpraca biblioteki z Warsztatami Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku owocuje od 4 lat wystawą prac w Filii nr 8 ph. „Ich prace”. Wystawa jest ogólnie dostępna dla czytelników, istnieje również możliwość zakupu prac. Fundusze uzyskane ze sprzedaży przeznaczane są na działalność warsztatów.
Ubiegłoroczne „Słupskie Konfrontacje” zmieniły swą formułę i nazwę na „Słupskie Konfrontacje Regionalne”. Celem projektu było przybliżenie słupszczanom regionalizmu pomorskiego oraz kształtowanie postaw młodzieży wobec Małej Ojczyzny.
W ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Promocja czytelnictwa”, biblioteka uzyskała po raz kolejny dodatkowe środki na zakup książek.
W grudniu 2005 roku księgozbiór liczył 256 871 wol., zbiory specjalne 24 843 jednostek (płyty, taśmy, kasety video, „książka mówiona”), zbiór czasopism archiwizowanych 6 821 jednostek (435 tytułów), liczba czytelników wynosiła 26 075. W ciągu roku słupskie biblioteki publiczne odwiedziło ogółem 303 039 osób.

2006
Zakupiono ponad 6 221 wol. za 143,5 tys. zł, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury 4 320 wol. za 93,5 tys. zł. W darze od czytelników i instytucji otrzymaliśmy ok. 4 900 książek. Ogółem stan księgozbioru naszych placówek na koniec roku wynosił 261 860 wol.

Wprowadzono w życie projekt Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku „Pomorska Sieć Informacji Regionalnej”, w ramach którego Biblioteka otrzymała 5 komputerów. Utworzono nowe stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Rozpoczęto przygotowania do utworzenia pracowni digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Zakupiono część wyposażenia (komputer, skanery, aparat fotograficzny). W październiku podpisano umowę z Centrum Wolontariatu w Słupsku.

Wyniki czytelnicze były wyższe niż przeciętne w woj. pomorskim.
Zorganizowano ok. 1000 różnorodnych imprez popularyzujących czytelnictwo. Do najważniejszych należały: impreza inaugurująca 40 Festiwal Pianistyki Polskiej pn. "Kocham świat – Fryderyku ja i Ty..." mająca charakter prezentacji muzycznej historii naszego miasta i regionu, a zwłaszcza historii festiwalu, "W baśni zaklęci "– wystawa i spektakl, który odbył się w Bibliotece z okazji 60-lecia powstania Teatru Lalki Tęcza, biblioturnieje: Tajemnice pomorskich mokradeł, Droga do niepodległości oraz z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu – zajęcia dla dzieci pt. Ścieżka czy autostrada.

2007
15 marca
w bibliotece odbyło się spotkanie z radnymi pt. „Digitalizacja zbiorów w MBP". Spotkanie zorganizował Zbigniew Konwiński - przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Matyjaszek – dyrektor MBP oraz Danuta Sroka. Miało ono charakter prezentacji tematycznej. Uczestniczyli
w nim: bibliotekarze, szefowie Klubów Rady Miejskiej Słupska - Zdzisław Sołowin, Andrzej Obecny, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Ryszard Kruk oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Marcin Białas; Prezes Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego – Stanisław Turczyk. 25 kwietnia w czytelni Biblioteki Centralnej, z okazji 30-lecia pracy twórczej odbył się benefis Mariana Majkowskiego. Uroczystość odbyła się w atmosferze kultu tradycji kaszubskiej i została powiązana z promocją najnowszej książki autora pt. "Spotkajmy się na skraju Pomorza".
25 maja
w MBP gościł radca Ambasady Węgierskiej András Asztalos. Gość odwiedził wszystkie działy biblioteki, interesowały go zagadnienia związane z działalnością placówki: liczba użytkowników, zasięg działania, współpraca z instytucjami kultury i oświaty oraz sprawy związane z finansowaniem naszej instytucji.

1 czerwca
na Placu Rybackim przy Muzeum Pomorza Środkowego zorganizowano „Dzień Dziecka z biblioteką". Do organizacji włączyły się wszystkie placówki dziecięce, a głównym koordynatorem działań była Bogusława Czaja z Filii nr 8. Imprezę zorganizowano w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Współorganizatorem było Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka".

2008
20 marca
otwarto wystawę ph. „Historia prasy pomorskiej”, której towarzyszyła jej sesja popularnonaukowa, podczas której historycy Archiwum Państwowego i Akademii Pomorskiej przedstawili przemiany, jakie zaszły w działalności mediów pomorskich na przestrzeni XX wieku. Podczas wykładów zaprezentowano możliwości udostępnienia czasopism pomorskich w bibliotece cyfrowej.
W maju podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano: wystawę „Biblioteka miejscem spotkań”, a
w ramach hasła „Integracja z Europą – tydzień węgierski” spotkanie z historią i kulturą węgierską.
W czerwcu odbyła się pierwsza edycja imprezy pt. „Z biblioteką przez Słupsk”
zainicjowanej przez Alinę Jasiochę z Filii nr 6.
We wrześniu w Czytelni Głównej MBP odbył się benefis z okazji 80-tych urodzin Andrzeja Cwojdzińskiego – inicjatora powstania Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku.

8 grudnia na mapie polskich bibliotek cyfrowych pojawiła się Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC). W związku z tym organizacja pracy oraz sama struktura MBP uległy radykalnej zmianie. Tradycyjne formy związane z udostępnianiem wiedzy zostały połączone z nowoczesną technologią cyfrową. BBC jest przede wszystkim biblioteką regionalną. Podstawowym zadaniem BBC jest gromadzenie i zachowanie na wspólnej platformie cyfrowej dziedzictwa kulturowego Pomorza oraz upowszechnianie opracowanych dokumentów w internecie. Projekt opracowany przez Danutę Srokę i Sławomira Żabickiego został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków samorządu lokalnego.

2009
W lipcu na III Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek w Rowach zadebiutował Koszałek Opałek - maskotka MBP.

26 listopada dokonano otwarcia Społecznej Pracowni Digitalizacji działającej przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej.

Ze środków uzyskanych z projektu „Nowoczesne czytelnictwo osób niewidomych” biblioteka zakupiła prawie 600 audiobooków zakodowanych w formacie MP3 oraz 16 specjalnych odtwarzaczy nazywanych „czytakami”.
23 czerwca
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa została finalistą konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w kategorii usługi społeczne – kultura, co podniosło rangę samej instytucji, jak również miasta.

W grudniu po raz pierwszy odbyła się „Wigilia u Marii Dąbrowskiej” - impreza z udziałem bibliotekarzy, literatów oraz czytelników popularyzująca twórczość Marii Dąbrowskiej, patronki MBP w Słupsku.

2010
W lutym w Filii nr 8 przy ul. Br. Gierymskich 1 odbyła się X edycja konkursu dotyczącego znajomości baśni H. Ch. Andersen pt. „Pan Andersen opowiada”.
W marcu i w kwietniu w Czytelni Głównej odbyły się warsztaty dla młodzieży słupskich szkół ph. "Maturzyści na rynku studiów".
10 czerwca po raz pierwszy wyruszyła I PARADA BAJKOWA zorganizowana przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży MBP i Szkołę Podstawową nr 6 w ramach kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom".
We wrześniu nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora: Tadeusz Matyjaszek odszedł na emeryturę, a jego funkcję przejęła Teresa Gawlik.
13 września
z okazji jubileuszu 745-lecia lokacji i 700-lecia relokacji Miasta Słupska MBP oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta zorganizowały uroczystość poświęconą kolei pomorskiej pt. „Pociąg do historii – kolej na ziemi słupskiej"
Wpisując się w obchody Roku Chopinowskiego biblioteka zainicjowała wystawę pt. „Chopin i Mickiewicz – wygnańcy czasu", której uroczyste otwarcie nastąpiło 16 września i połączone było z 44.Festiwalem Pianistyki Polskiej w Słupsku.
28 października
nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku.
W grudniu Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku otrzymała Nagrodę Główną Prezydenta Miasta Słupska w VII edycji konkursu "Przyjaciel osoby niepełnosprawnej".

2011

Społeczna Pracownia Digitalizacji została laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2011 w kategorii kultura w grudniu zamknięte zostały Filia nr 1 i Filia nr 2.

2012

we wrześniu Danuta Sroka, dotychczasowy kierownik Działu Promocji i Informacji Biblioteki, objęła stanowisko dyrektora MBP

12 listopada odbyła się promocja albumu "Fotografia chłopów pomorskich" pod red. Danuty Sroki. Publikacja jest efektem dwuletniego procesu gromadzenie fotografii pochodzących z prywatnych kolekcji, archiwum fotoreportera Jana Maziejuka oraz instytucji: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Pommersches Landesmusum w Greifswaldzie.

2013

w kwietniu ruszył projekt edukacyjny "Młodzież na tropach historii", którego zwieńczeniem jest film "Pomorscy osadnicy". Projekt dotyczył odkrywania historii pomorskich osadników przybyłych na ziemie pomorskie po II wojnie światowej.

w maju MBP dołączyła do akcji "Żywa biblioteka". W myśl zasady "Nie oceniaj książki po okładce" walczymy ze stereotypami i uprzedzeniami ze względu na pochodzenie, kolor skóry, orientacje seksualną, przekonania, zawód czy wyznanie.

14 czerwca dyrektor MBP Danuta Sroka, za przygotowanie i wydanie albumu "Fotografia chłopów pomorskich" została uhonorowana przez Starostę Słupskiego statuetką Białego Bociana - najwyższym wyróżnieniem w dziedzinie kultury przyznawanym w powiecie słupskim.

w lipcu wprowadzona została karta "Z Biblioteką do Kultury", uprawniająca do korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii MBP. Jednocześnie stała się kartą rabatową upoważniającą do zniżek w wybranych instytucjach kulturalnych Słupska i Powiatu Słupskiego.

23 lipca Danuta Sroka odebrała nagrodę główną w Konkursie Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej "COSTERINA 2013" na Targach Książki w Kościerzynie za album "Fotografia chłopów pomorskich".

we wrześniu w bibliotece otwarty został Klub Czarnego Krążka, miejsce w którym oprócz słuchania muzyki tradycją stały się już spotkania z ekspertami różnych gatunków muzycznych i wystawy sprzętu grającego.

w listopadzie dyrektor MBP Danuta Sroka została laureatką VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej przyznawaną przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego. celem konkursu jest wyróżnienie i promocja ludzi, którzy pobudzają aktywność innych, ożywiają lokalną społeczność, tworzą ciekawe inicjatywy.

w ramach projektu "Nowoczesne Czytelnictwo Osób Niewidomych" biblioteka zakupiła 30 odtwarzaczy lektorskich Czytak i komputer udźwiękowiony syntezą mowy, a także 561 tytułów książek czytanych w formacie MP3.

2014

w ramach projektu "Wizualizacja pomorskiego dziedzictwa kulturowego 3D" poddano digitalizacji obiekty muzealne zgromadzone przez partnerskie instytucje MBP - Muzeum Pomorza Środkowego, Muzeum w Koszalinie, Muzeum w Szczecinku oraz Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie. Użytkownicy BBC mogą oglądać trójwymiarowe obiekty muzealne na ekranach swoich urządzeń mobilnych.

2015

w czerwcu na zapleczu biblioteki przy dawnej ul. Krętej powstał Lawendowy Ogród Literacki

Danuta Sroka odebrała Nagrodę Prezydenta Miasta Słupska I stopnia za niezwykłą otwartość, kreatywność i nieoceniony wkład w rozwój Miasta i jego Mieszkańców.

we wrześniu biblioteka świętowała jubileusz 70-lecia działalności.

2016

1 lipca odbyło się uroczyste otwarcie Filii nr 7 w nowej siedzibie przy ul. Podgórnej 1/1.

Brązowy Krzyż Zasługi za rozwój nowoczesnego bibliotekarstwa przyznany przez Prezydenta RP dla Danuty Sroki.

2017

9 lutego w Filii nr 11 przy ul. Hubalczyków 8 odbyło się uroczyste otwarcie Zielonego Punktu

oprac. E. Wisławska/D. Sroka